Legia Akademicka

Legia Akademicka

Mirosław Olszewski został nowym koordynatorem ds. Legii Akademickiej. Decyzję w sprawie powołania wydał J.M. Rektor Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

 

Studenci wszystkich kierunków w Społecznej Akademii Nauk zainteresowani odbyciem szkolenia podoficerskiego w ramach projektu Legia Akademicka mogą kierować swe kandydatury do nowo powołanego koordynatora, którym na mocy decyzji prof. Romana Patory - Rektora Uczelni, został Mirosław Olszewski, dyrektor Biura ds. Współpracy z otoczenie społeczno-gospodarczym SAN. Nowy koordynator jest żołnierzem rezerwy i członkiem Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk.

Podjąwszy zlecone obowiązki nowo powołany koordynator informuje, że zgodnie treścią ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, z ochotniczego szkolenia wojskowego dla studentów i absolwentów w Szkołach Legii Akademickiej (SLA) mogą skorzystać studenci i absolwenci: posiadający obywatelstwo polskie, kobiety i mężczyźni zdolni do czynnej służby wojskowej (kat. A), nieskazani za przestępstwa popełnione z winy umyślnej. Ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów można odbyć w trzy lata.

W pierwszym roku legiodent, który odbył szkolenie, przeniesiony zostanie na swój wniosek do aktywnej rezerwy, a osoba, która nie ukończyła szkolenia podstawowego lub nie złożyła wniosku o przeniesienie do aktywnej rezerwy przeniesiona zostanie do rezerwy pasywnej.

W kolejnym roku student, który ukończył szkolenie podstawowe i został szeregowym, będzie mógł realizować kształcenie w module podoficerskim w Szkole Legii Akademickiej. Zgodnie z decyzją nr 178 szefa MON z 19 grudnia 2022 r. dopuszcza się realizację części teoretycznej w formie zdalnej     (e-learningu) organizowanej przez uczelnię wojskową, natomiast część praktyczna modułu podoficerskiego trwająca 21 dni będzie prowadzona w ramach ćwiczeń wojskowych w wyznaczonych centrach szkolenia, ośrodkach szkolenia lub jednostkach wojskowych w trakcie letniej przerwy międzysemestralnej.

Studenci zainteresowani kursem podoficerskim powinni złożyć stosowny wniosek do koordynatora uczelnianego w terminie określonym przez uczelnię oraz do szefa CWCR w terminie do 31 grudnia.

Kontakt z koordynatorem ds. Legii Akademickiej w SAN możliwym jest poprzez pocztę elektroniczną (adres: molszewski@san.edu.pl).

Dokumenty do pobrania