Zasady zaliczenia praktyk

Zasady zaliczenia praktyk

Zasady odbywania i zaliczania praktyk określają regulaminy praktyk na danym kierunku kształcenia. Przed przystąpieniem do realizacji praktyk, należy zawnioskować o przygotowanie:

  • umowy o realizację praktyk;
  • porozumienia o realizację praktyk pomiędzy Społeczną Akademią Nauk a instytucją, w której praktyki będą odbywane.

W tym celu należy wypełnić i dostarczyć do Akademickiego Biura Karier lub przesłać  na adres mailowy: abk@san.edu.pl Wniosek o wydanie dokumentów do odbycia praktyk. Po upływie 14 dni dwa egzemplarze umowy oraz porozumienia, podpisane przez Rektora Społecznej Akademii Nauk, będą gotowe do odbioru. Jeden komplet dokumentów należy zwrócić do Akademickiego Biura Karier po uzyskaniu podpisu osoby reprezentującej drugą stronę umowy. Dokumentem potwierdzającym przebieg praktyki zawodowej jest dzienniczek praktyk. Po zakończeniu praktyki należy przekazać go koordynatorowi praktyk na danym kierunku studiów w celu potwierdzenia zaliczenia praktyki zawodowej, następnie dostarczyć dzienniczek do Akademickiego Biura Karier (w przypadku kierunków: Fizjoterapia, Pedagogika i Kosmetologia dzienniczki należy złożyć w Dziekanacie).

Osoby, zaliczające praktyki studenckie na podstawie działalności zawodowej powinny do wypełnionego Wniosku o zaliczenie praktyk na podstawie umowy o pracę lub innej działalności dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z charakterystyką instytucji oraz zajmowanego stanowiska i zakresem pełnionych obowiązków, potwierdzone przez pracodawcę. Dokumenty te należy przedłożyć koordynatorowi praktyk na danym kierunku, a po zatwierdzeniu zaliczenia dostarczyć do Akademickiego Biura Karier (z wyjątkiem kierunków: Fizjoterapia i Pedagogika).